Nói chuyện nâng tầm

Bầu Đức nói chuyện với U19 Việt Nam:

Tui quyết chứng minh cho họ thấy là […] ở đâu cũng có anh hùng, Gia Lai cũng có thằng khùng, thằng điên.

Cái này tôi gọi là “nói chuyện nâng tầm”.